Skip to main content
0

Regulamin sklepu Piechoccy

 

§1. Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy regulamin korzystania z Serwisu szkolka-drzew.com.pl określa warunki świadczenia przez Usługodawcę Usługi Serwisu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Usługodawcy, oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2.      Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza pełną akceptację treści niniejszego Regulaminu.

3.      Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 

 

§2. Definicje

 

Sprzedawca –Gospodarstwo ogrodnicze – Kwalifikowana Szkółka Drzew Owocowych i Krzewów Róż w Kostrzynie Wielkopolskim.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://szkolka-drzew.com.pl/

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin  niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§3. Warunki, rodzaje i zakres świadczenia usług za pomocą Serwisu na rzecz Użytkowników

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 

a)  urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox. Google Chrome, Opera, Apple Safari- 2.zaktualizowanej do najnowszej wersji,

3.aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

4.włączona obsługa plików cookies, zainstalowany program FlashPlayer

 

 b) Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

c) przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

d)Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma dostęp do następujących Usług:

    1. dokonywania zakupów za pomocą portalu,

    2. założenia indywidualnego Konta pozwalającego na zapisywanie historii swoich zamówień oraz modyfikację danych,

    3. przeglądania treści udostępnionych w Serwisie.

.

§4. Kontakt ze sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Kwalifikowana Szkółka Drzew Owocowych i Krzewów Róż, ul. Cmentarna 15, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@szkolka-drzew.com.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 606 585 398

4. Numer fax Sprzedawcy: 61 81 785 71

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 37 1140 2004 0000 3702 5748 9928

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 08:30 – 17:00.

§5. Zakładanie konta w sklepie

 

1.      Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

2.      Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.      Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.      Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 4.

 

§6. Zasady składania zamówienia

1. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

2. Kupujący może składać zamówienia za pomocą Sklepu internetowego 7 dni w tygodniu 24h na dobę.

 3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich.

4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towaru zarówno w zakresie rodzaju oraz ilości. Każdy z wybranych Towarów należy dodać do koszyka za pomocą przycisku „dodaj do koszyka”. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do koszyka i kontynuować proces składania zamówienia. Zamówienie można złożyć za pomocą Konta indywidualnego bądź bez rejestracji. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu). Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.

Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

5.Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłynięcia na konto firmowe kwoty zamówienia.

6. Rośliny wysyłamy w dwóch terminach: jesiennym od 15 września do 01 grudnia,jednak podana data może ulec niewielkiej zmianie, w zależności od warunków pogodowych. W przypadku przedłużającej się zimy, mrozu, opadów śniegu zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji. Wiosennym od 01 marca do 15 czerwca.

 7.Koszty odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi kupujący.

8.Konsument traci prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art.38 ustawy o prawach konsumenta.

 

 

 

§7. Warunki i zasady płatności

 

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

2.Ceny podane na stronie nie zawierają kosztów przesyłki.

3.Ceny mogą ulec zmianie w każdym czasie, nie mają one jednak zastosowania do zamówień złożonych przed zmianą ceny.

4.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a)przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

b)odbiór osobisty dostępny pod adresem: Kwalifikowana Szkółka Drzew Owocowych i Krzewów Róż, ul. Cmentarna 15, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski.

5.Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a)Płatność przy odbiorze – gotówka

b)Płatność za pobraniem

c)Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

d)Płatności elektroniczne

 

 

 

§7. Koszt i termin dostawy

 

1.Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w ciągu 48 godzin przypadających na dni robocze, po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego. Termin dostawy może jednak wydłużyć się do 7 dni roboczych. W sytuacji wybrania przez Kupującego metody płatności za pobraniem.

2.Dostawa towaru do kupującego jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

4.Dostawa wybranego Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§8. Reklamacje

 

1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  biuro@szkolka-drzew.com.pl lub  pisemnie na adres: ul. Cmentarna 15, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski.  Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie zdjęć uszkodzonego produktu.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna. Zwrotów nie przyjmujemy.

5. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta co do wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty wymiany ponosi Sprzedawca.

6.Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany na  stronie Sklepu. Produkt musi być odpowiednio zabezpieczony – karton i nieruchome przytwierdzenie rośliny do kartonu i zabezpieczenie przed wyschnięciem.

 

 

 

§9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.      Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

3.      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

4.      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

5.      Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§10.Odpowiedzialność Usługodawcy

1.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:

– przerwy w działaniu Serwisu spowodowanych silą wyższą,

– nieuprawnionego dostęp do Konta Użytkownika na skutek uzyskania dostępu do loginu oraz hasła przez osoby trzecie, które powstało bez winy Usługodawcy. W przypadku wystąpienia podejrzenia o możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić dane logowania, w tym w szczególności hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.

-Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.

 

 

§11. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.      Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.      Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3.      Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

4.      W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

5.      W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

6.      Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

8.  Zawierając Umowę Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że jego                    dane osobowe udostępnione Usługodawcy będą przetwarzane przez  Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia Usług. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka Prywatności”.

 

 

§12. Postanowienia końcowe

1.      Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem.